zspaslek.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Zespołu Szkół w Pasłęku www.zspaslek.edu.pl
Statut szkoły strona główna 
Statut szkoły
 
STATUT
ZESPOŁU SZKÓŁ W PASŁĘKU
obowiązujący od dnia 01.09.2012

I. NAZWA SZKOŁY
§ 1
1. Nazwa szkoły brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PASŁĘKU
2. Adres : ul. Zwycięstwa 28
14 – 400 Pasłęk
3. W skład Zespołu Szkół w Pasłęku zwanego dalej „Zespołem” wchodzą:
1) Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Grunwaldu,
2) Technikum – kształcące w zawodach: technik hotelarstwa, technik logistyk,
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kształcąca w zawodzie sprzedawca oraz innych wynikających z rozporządzenia MEN o klasyfikacji zawodów oraz uzgodnionych z Powiatową Radą Zatrudnienia,
4) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
4. Okres nauczania wynosi w:
1) Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Grunwaldu – 3 lata,
2) Technikum – 4 lata,
3) Zasadniczej Szkole Zawodowej – 3 lata,
4) Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej – 2 lata, na podbudowie gimnazjum - 3 lata.

§ 2
Siedzibą Zespołu jest miasto Pasłęk.

§ 3
1. Organem prowadzącym Zespół jest Powiat Elbląski.
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.

II. CELE I ZADANIA ZESPOŁU
§ 4
Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami, przepisach wydanych na jej podstawie oraz niniejszym statucie, a w szczególności:
1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminów maturalnych, uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i złożenia egzaminu z nauki zawodu i przygotowania zawodowego,
2) umożliwia wszechstronny rozwój ucznia,
3) rozwija samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności,
4) przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym,
5) przygotowuje ucznia do współzawodnictwa na rynku pracy,
6) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz rozbudza motywację do dalszej edukacji,
7) przygotowuje do życia w rodzinie,
8) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
w ustawie o systemie oświaty poprzez:
a) dobór odpowiedniej kadry dydaktyczno–wychowawczej,
b) utrzymywanie kontaktów i współpracy z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów,
9) sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły przez:
a) podejmowanie zadań dydaktyczno–wychowawczych w ramach zajęć obowiązkowych,
b) organizowanie zajęć pozalekcyjnych,
c) organizowanie wycieczek zawodoznawczych, turystyczno–krajoznawczych i imprez kulturalnych,
d) współdziałanie z zakładami pracy oraz organami władzy terenowej, miejscowym ośrodkiem zdrowia i komisariatem policji,
10) uzupełnia braki kulturowe i edukacyjne uczniów pochodzących z różnych środowisk,
11) realizuje plan wychowawczy szkoły uchwalony przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

§ 5
Szkoła realizuje cele i zadania określone:
1) w § 4 w liceum do klas, które kończą szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
2) w § 4 w technikum do klas, które kończą szkołę do roku szkolnego 2014/2015 włącznie,
3) w § 4 w zasadniczej szkole zawodowej do klas, które kończą szkołę do roku szkolnego 2013/2014 włącznie,
4) w § 6 w klasach rozpoczynających naukę od roku szkolnego 2012/2013.

§ 6
1. Celem kształcenia ogólnego jest:
1) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyk;
2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
2. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego należą:
1) czytanie – umiejętność rozumienia, wykorzystywania i refleksyjnego przetwarzania tekstów, w tym tekstów kultury, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2) myślenie matematyczne – umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3) myślenie naukowe – umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;
4) umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych, zarówno w mowie, jak i w piśmie;
5) umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
6) umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7) umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8) umiejętność pracy zespołowej.
3. W Zespole Szkół w Pasłęku do najważniejszych zadań należą:
1) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, a wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela;
2) przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym, a nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów;
3) wszechstronne przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji;
4) wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
5) skuteczne nauczanie języków obcych, dostosowując zajęcia do poziomu przygotowania ucznia, które uzyskał na wcześniejszych etapach edukacyjnych;
6) poświęcanie dużo uwagi efektywności kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych – zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej, co jest kluczowe dla rozwoju cywilizacyjnego Polski oraz Europy;
7) propagowanie edukacji zdrowotnej, której celem jest rozwijanie u uczniów postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;
8) kształtowanie u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej;
9) kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji;
10) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji.
4. Szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania polegające na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:
a) z niepełnosprawności,
b) z niedostosowania społecznego,
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
d) ze szczególnych uzdolnień,
e) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
f) z zaburzeń komunikacji językowej,
g) z choroby przewlekłej,
h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
i) z niepowodzeń edukacyjnych,
j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
6. W Zespole Szkół w Pasłęku wymaga się od uczniów i słuchaczy także wiadomości i umiejętności zdobytych na wcześniejszych etapach edukacyjnych i umiejętności podejmowania ważnych decyzji.
7. Zespół Szkół w Pasłęku zapewnia wspólny i jednakowy dla wszystkich zasób wiedzy w zakresie podstawowym.
8. W liceum ogólnokształcącym, technikum i liceum ogólnokształcącym dla dorosłych możliwe jest ponadto kształcenie w zakresie rozszerzonym o istotnie szerszych wymaganiach w stosunku do zakresu podstawowego.
9. Szkoła ma obowiązek:
1) zadbać o wszechstronny rozwój każdego ucznia;
2) przygotować uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, także poprzez umożliwianie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych, dlatego uczniowie mogą wybrać przedmioty uzupełniające.
§ 7
Zespół zapewnia realizację zadań, o których mowa w §§ 4 i 6 poprzez:
1) tworzenie warunków do spełnienia przez uczniów obowiązku nauki,
2) zatrudnianie nauczycieli, posiadających odpowiednie kwalifikacje,
3) realizację ustalonych programów nauczania,
4) udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i przy udziale pedagoga szkolnego,
5) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do Zespołu,
6) organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań,
7) organizowanie wycieczek naukowych, obozów naukowych, zajęć w muzeach,
8) organizowanie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej i losowej (warunki, formy i tryb pomocy określa regulamin),
9) organizowanie różnorodnych form pracy wychowawczej, warsztatów, dyskusji, samodzielnych zadań uczniów, zadań grupowych,
10) organizowanie poradnictwa w zakresie problemów emocjonalnych związanych
z dorastaniem i dojrzewaniem, konfliktami w rodzinie,
11) wspieranie szkolnej i międzyszkolnej samorządności młodzieży,
12) współpracę ze środowiskowymi placówkami wychowawczymi, świetlicami profilaktycznymi, klubami, ogniskami wychowawczymi w zakresie poradnictwa rodzinnego,
13) prowadzenie orientacji zawodowej.

§ 8
Szkoła realizuje zadania opiekuńcze poprzez:
1) prowadzenie zajęć dydaktycznych zgodnie z obowiązującym planem nauczania,
2) zapewnienie stałej opieki uczniom podczas zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych,
3) prowadzenie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych zgodnie z przepisami BHP,
4) zapewnienie stałej opieki nad uczniami przebywającymi poza terenem szkoły w czasie wycieczek zgodnie z zasadami organizowania wycieczek szkolnych,
5) zapewnienie indywidualnej opieki nad uczniami rozpoczynającymi naukę w klasie pierwszej,
6) zapewnienie opieki nad uczniami z zaburzeniami rozwojowymi i uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku poprzez stworzenie w klasach warunków pracy dostosowanych do ich możliwości.

§ 9
1. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:
1) szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność danego typu szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;
2) program wychowawczy szkoły, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym;
3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.
2. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.
3. Szkolny zestaw programów nauczania jest opracowywany i realizowany oddzielnie przez liceum ogólnokształcące, technikum, zasadniczą szkołę zawodową i liceum ogólnokształcące dla dorosłych.

III. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY
§ 10
1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 11
1. Dyrektor powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu nauczycielowi – wychowawcy.
2. W miarę możliwości wychowawca opiekuje się klasą przez cały tok nauczania.
3. W uzasadnionych sytuacjach wychowawca ma prawo wnioskowania do dyrektora szkoły
o zwolnienie go z pełnionej funkcji.
4. W szczególnych przypadkach, gdy wychowawca zaniedbuje swoje obowiązki uczniowie mają wpływ na jego zmianę. W wymienionym przypadku ustala się następujące postępowanie:
1) złożenie wniosku do dyrektora szkoły wraz z protokołem z posiedzenia zespołu klasowego lub rodziców uczniów,
2) wniosek musi być uchwalony większością 2/3 głosów stanu klasy,
3) wniosek rozpatruje dyrektor szkoły; zasięga opinii Rady Pedagogicznej i w terminie 14 dni podejmuje ostateczną decyzję.
5. Zadaniem wychowawcy klasy jest:
1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia oraz przygotowanie do życia w zespole, rodzinie, społeczeństwie,
2) planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które rozwijają i integrują zespół,
3) rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole, a także między wychowankami a społecznością szkoły,
4) przekształcanie klasy przy pomocy metod aktywnych w grupę samowychowującą i samorządną,
5) współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie i koordynowanie ich działań wychowawczych,
6) współpraca z rodzicami wychowanków, z klasową radą rodziców i włączanie rodziców w programowe i organizacyjne sprawy klasy,
7) informowanie ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie oraz ocenach semestralnych, rocznych i warunkach ich poprawiania,
7) współdziałanie z pedagogiem szkolnym i innymi instytucjami opiekuńczymi w celu uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców,
8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji klasy (dziennik, arkusze ocen, świadectwa szkolne).
6. Uprawnienia nauczyciela – wychowawcy:
1) współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami uczniów o planie działań wychowawczych na rok szkolny lub dłuższe okresy,
2) ma prawo do uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno–pedagogicznej
w swej pracy wychowawczej od kierownictwa szkoły i innych instytucji wspomagających szkołę,
3) ustala ocenę zachowania swoich wychowanków,
4) ma prawo ustanowić (przy współpracy z klasową i szkolną radą rodziców) własne formy nagradzania i motywowania wychowanków,
5) ma prawo wnioskować o rozwiązanie problemów zdrowotnych, psychologicznych, społecznych i materialnych swoich wychowanków do dyrekcji szkoły, komisji szkolnych i instytucji współpracujących ze szkołą.

§ 12
1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece.
2. Przydział przedmiotów nauczania, opieki nad kołami, zespołami, organizacjami i pracowniami reguluje na początku roku szkolnego arkusz organizacyjny szkoły i wykaz zadań dodatkowych.
3. Nauczyciel obowiązany jest:
1) rzetelnie realizować zadania szkoły:
a) dydaktyczne,
b) wychowawcze,
c) opiekuńcze,
d) związane z powierzoną mu opieką nad grupą uczniów realizujących projekt edukacyjny,
2) dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,
3) kształcić i wychowywać młodzież:
a) w umiłowaniu Ojczyzny,
b) w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,
c) w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla pracy,
4) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
4. Zadania nauczyciela:
1) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w klasach i zespołach, osiągając
(w stopniu optymalnym) cele szkoły ustalone w programach i w planie pracy szkoły,
2) starannie i sumiennie przygotowuje się do zajęć dydaktycznych,
3) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego wzbogacenie lub modernizację do organów kierowniczych szkoły,
4) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
5) udziela pomocy w przezwyciężaniu szkolnych niepowodzeń w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
6) bezstronnie, obiektywnie i sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów,
7) informuje ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie oraz ocenach semestralnych, rocznych i warunkach ich poprawiania,
8) informuje wychowawcę klasy, dyrekcję i radę pedagogiczną o wynikach dydaktyczno-wychowawczych swoich uczniów i dokonuje wpisu w dzienniku,
9) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole i przez instytucje wspierające szkołę,
10) czuwa nad bezpieczeństwem w szkole i odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;
11) informuje dyrektora szkoły o zaistniałych wykroczeniach i przestępstwach na terenie szkoły oraz o innych niebezpiecznych zachowaniach,
12) prowadzi prawidłowo dokumentację przedmiotu lub koła zainteresowań.
5. Uprawnienia nauczyciela:
1) decyduje o doborze metod, form organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swojego przedmiotu,
2) jeśli prowadzi koło zainteresowań lub zespół – decyduje o treści programu koła lub zespołu,
3) ustala oceny bieżące, semestralne i roczne postępów swoich uczniów,
4) ma wpływ na ocenę zachowania swoich uczniów,
5) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar regulaminowych dla swoich uczniów.
6. Nauczyciel odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) poziom wyników dydaktyczno–wychowawczych w swoim przedmiocie, klasach i zespołach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał,
2) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.
7. Nauczyciel odpowiada służbowo, cywilnie lub karnie za:
1) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych, w czasie dyżurów mu przydzielonych,
2) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego lub na wypadek pożaru,
3) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia szkoły, wynikających z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.
8. Nauczyciel zobowiązany jest do brania czynnego udziału w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 13
1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie i ewaluacja szkolnego zestawu programów, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków nauczania oraz wykazów tych programów.
2. Nauczyciele pokrewnych przedmiotów tworzą zespoły przedmiotowe:
a) zespół humanistyczny,
b) zespół matematyczno-fizyczno-informatyczny,
c) zespół przedmiotów zawodowych,
d) zespół przedmiotów przyrodniczych,
e) zespół języków obcych,
f) zespół nauczycieli wychowania fizycznego
3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu.
4. Do zadań zespołów przedmiotowych należy:
1) współpraca w zakresie sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, opiniowania zestawów programów nauczania,
2) ewaluacja poszczególnych programów nauczania,
3) udzielanie pomocy nauczycielom w konstruowaniu programów autorskich,
4) modyfikacja w miarę potrzeb programów nauczania,
5) organizacja szkolnych konkursów przedmiotowych,
6) przeprowadzanie testów i sprawdzianów porównawczych,
7) prowadzenie szkoleń, lekcji otwartych, poradnictwa zawodowego w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
8) dokonywanie co najmniej 2 razy w roku szkolnym oceny pracy i złożenie sprawozdania Radzie Pedagogicznej.

§ 14
1. Do podstawowych obowiązków pedagoga szkolnego należy:
1) udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,
2) przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży,
3) udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
4) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki wychowawczej i zdrowotnej,
5) dokonywanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole,
6) systematyczne prowadzenie dokumentacji swojej działalności,
7) współpraca w realizacji swoich zadań z instytucjami świadczącymi pomoc terapeutyczną, psychologiczną i wychowawczą,
8) pomaganie wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych,
9) prowadzenie doradztwa pedagogiczno-psychologicznego dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
10) prowadzenie wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia dla uczniów,
11) prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą mającą zaburzenia zachowania, problemy z nadpobudliwością i zachowaniem oraz inne zaburzenia emocjonalne,
12) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły.
2. Pedagog szkolny w szczególności:
1) rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów z trudnościami dydaktycznymi i ścisłej współpracy z wychowawcami klas,
2) udziela uczniom pomocy w wyborze zawodu i dobrego wykształcenia,
3) organizuje we współpracy z dyrektorem szkoły spotkania z przedstawicielami szkół o wyższym stopniu kształcenia oraz poradni zawodowych,
4) w uzasadnionych przypadkach ma prawo w porozumieniu z dyrektorem szkoły wystąpić z wnioskami do sądu rodzinnego oraz reprezentowania szkoły przed tym sądem.

§ 15
1. W szkole działa zespół wychowawczy, który tworzą:
1) Wicedyrektorzy,
2) Pedagog Szkolny,
3) Rzecznik Praw Ucznia,
4) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
5) Opiekun Samorządu Uczniowskiego,
6) Wychowawca.
2. Do zadań zespołu wychowawczego należą:
1) koordynowanie działań w zakresie opracowania programu wychowawczego zespołu,
2) udzielanie pomocy wychowawcom poszczególnych oddziałów w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, opiekuńczych, prawnych i organizacyjnych,
3) nawiązywanie współpracy ze środowiskowymi placówkami wychowawczo-opiekuńczymi,
4) diagnozowanie i ocena skali problemów wychowawczych Zespołu,
5) podejmowanie działań wychowawczych w przypadku powstania doraźnych problemów związanych z pracą wychowawczą z młodzieżą,
6) dokonywanie co najmniej 2 razy w roku szkolnym oceny pracy i złożenie sprawozdania Radzie Pedagogicznej.

§ 16
3. W szkole funkcjonuje Rzecznik Praw Ucznia. Do jego zadań należy:
1) obrona praw ucznia określonych w statucie Zespołu,
2) prowadzenie działalności na rzecz pomocy uczniom w rozwiązywaniu problemów szkolnych,
3) bezpośredni kontakt z uczniem, który się do niego zwróci i udzielenie mu pomocy w miarę możliwości,
4) w przypadku konfliktu konsultowanie się z dyrektorem szkoły lub innym nauczycielem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,
5) utrzymywanie kontaktów z wychowawcą i pedagogiem szkolnym wtedy, gdy sytuacja konfliktowa tego wymaga,
6) obrona praw człowieka zawarta w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
4. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez ogół uczniów na okres 3 lat.

IV. ORGANY ZESPOŁU
§ 17
1. Organami Zespołu są:
1) Dyrektor Zespołu,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski.
2. Każdy z wymienionych organów ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w ustawie o systemie oświaty.


§ 18
1. Dyrektor Zespołu:
1) kieruje działalnością Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz,
2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny,
4) przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
5) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
7) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
8) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
9) odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole,
10) może przyznawać uczniom nagrody lub kary,
11) ma prawo zawiesić ucznia w jego prawach w przypadku, gdy okoliczności sprawy wymagają wyjaśnień, powiadamiając jednocześnie rodziców (prawnych opiekunów):
a) okres zawieszenia trwa do trzech dni,
b) w przypadku niestawienia się rodziców (prawnych opiekunów) w celu wyjaśnienia okoliczności, zespół wychowawczy wyjaśnia okoliczności zdarzenia, a wnioski przekazuje Dyrektorowi Zespołu,
12) może w drodze decyzji skreślić ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.
13) na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych,
14) w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów oraz możliwości organizacyjnych, kadrowych i finansowych liceum ogólnokształcącego, technikum i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, wyznacza dla danego oddziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym,
15) na początku każdego roku szkolnego, nie później niż do 20 września, umożliwia, we współpracy z Samorządem Uczniowskim, obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły,
16) podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
17) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w danej szkole zaproponowany przez nauczyciela program nauczania,
18) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół i po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty oraz opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia zawody, w których Zespół będzie kształcił,
19) ustala w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół i po zaopiniowaniu przez Kuratora Oświaty, profile kształcenia ogólnozawodowego,
20) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Zespół uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
21) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników administracji i obsługi,
22) decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników Zespołu,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu,
c) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu,
23) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
a także organizuje gospodarczą, administracyjną, finansową obsługę szkoły,
24) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
25) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz związkami zawodowymi.

§ 19
1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę lub placówkę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej organizuje się w czasie pozalekcyjnym.
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.
5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

§ 20
1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej, którą tworzą wszyscy pracownicy dydaktyczni Zespołu należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Zespołu,
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole,
4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów,
6) zatwierdzanie, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,
7) podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie Zespołu, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Zespołu, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
2) projekt planu finansowego Zespołu,
3) wnioski dyrektora Zespołu o przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycję dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Zespołu i projekt jego zmian.
4. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Zespole. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.


§ 21
1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Tryb głosowania nad przyjęciem uchwał jest jawny, z zastrzeżeniem § 21 pkt 3.
3. Głosowanie nad przyjęciem uchwały może się odbywać w trybie tajnym, na wniosek przewodniczącego Rady Pedagogicznej lub jednego z członków Rady Pedagogicznej, jeżeli Rada Pedagogiczna w głosowaniu jawnym uchwali ten tryb.
4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów Rady Pedagogicznej, która jest opieczętowana i podpisana przez dyrektora szkoły.
5. Protokół zebrania wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.
6. Obecność na posiedzeniu Rady Pedagogicznej jest obowiązkowa:
1) członkowie rady pedagogicznej usprawiedliwiają nieobecności jej przewodniczącemu;
2) w razie nieusprawiedliwionej nieobecność członka rady pedagogicznej na jej posiedzeniu mają zastosowanie przepisy wynikające z regulaminu pracy.
7. Członkowie Rady Pedagogicznej mogą zapoznać się z treścią protokołu i zgłosić ewentualnie poprawki przewodniczącemu Rady Pedagogicznej. Rada Pedagogiczna na następnym zebraniu decyduje o wprowadzeniu ewentualnych poprawek do protokołu.
8. Księgę protokołów należy udostępnić na terenie szkoły jej nauczycielom i przedstawicielom związków zawodowych nauczycieli.
9. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
10. Rada Pedagogiczna powołuje w zależności od potrzeb, stałe lub doraźne zespoły i komisje, których działalność może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności szkoły i pracy nauczycieli.
11. Pracą zespołu lub komisji kieruje przewodniczący powołany przez Radę Pedagogiczną na wniosek przewodniczącego Rady Pedagogicznej.
12. Komisja lub zespół składa na zebraniu plenarnym sprawozdanie z wyników swojej pracy, formułując opinie lub wnioski do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

§ 22
1. W Zespole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców (prawnych opiekunów) uczniów i:
1) wybierana jest przez przedstawicieli rodziców (prawnych opiekunów) poszczególnych klas,
2) uchwala regulamin swojej pracy,
3) może wystąpić do Rady Pedagogicznej i dyrektora Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu,
4) w celu wspierania działalności statutowej Zespołu może gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
2. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania w szkole,
3) opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,
4) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
3. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 23
1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
4. Samorząd Uczniowski:
1) reprezentuje ogół uczniów w zakresie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
2) uczestniczy w opracowywaniu i realizowaniu programu wychowawczego Zespołu,
3) uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Zespołu,
4) wydaje opinie w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w Statucie Zespołu.
5. Samorząd Uczniowski może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski
i opinie we wszystkich sprawach, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającej zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi,
w porozumieniu z dyrektorem,
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

§ 23 a
W szkole funkcjonuje Uczniowski Klub sportowy „Lider”, którego statut określa cele oraz prawa i obowiązki członków klubu.V. OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY
MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ORGANAMI ZESPOŁU
§ 24
1. Zapewnia się każdemu z organów szkoły możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami i statutem Zespołu.
2. Zapewnia się bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu o podejmowanych decyzjach na:
1) posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
2) posiedzeniach Rady Rodziców,
3) posiedzeniach Samorządu Uczniowskiego,
lub w trybie pilnym, poprzez zawiadomienie przewodniczącego danego organu, który niezwłocznie powiadamia członków organu.
3. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Zespołu powierza się:
1) organowi nadzorującemu szkołę – gdy konflikt dotyczy sporu między dyrektorem szkoły a Radą Pedagogiczną,
2) organowi prowadzącemu szkołę – gdy konflikt dotyczy sporu między dyrektorem szkoły a Radą Rodziców,
3) Radzie Rodziców – gdy konflikt dotyczy sporu między rodzicami (prawnymi opiekunami),
4) Samorządowi Uczniowskiemu – gdy konflikt dotyczy sporu między uczniami,
5) Radzie Pedagogicznej – gdy konflikt dotyczy sporu między nauczycielami.
6) Rzecznikowi Praw Ucznia – gdy konflikt dotyczy sporu między nauczycielem
a uczniem.
4. Konflikty między poszczególnymi społecznościami rozwiązuje dyrektor Zespołu, który jest stroną odwoławczą w stosunku do sytuacji wymienionych w § 24, ust.3, pkt. 3, 4, 5 i 6.
5. Od decyzji dyrektora strony konfliktu mają prawo odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w zależności od rodzaju sprawy, w terminie do 14 dni od otrzymania decyzji na piśmie.
6. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia młodzieży.
7. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców (prawnych opiekunów) do:
1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno–wychowawczych w danej klasie i szkole,
2) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
3) uzyskania informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i postępów w nauce,
4) uzyskania pomocy w sprawach wychowania, postępowania z dzieckiem oraz przekazania wskazówek do dalszego kształcenia dziecka w domu.

V VI. ORGANIZACJA ZESPOŁU
§ 25
1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku.
2. Szczegółowy kalendarz roku szkolnego określa rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego.

§ 26
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planów nauczania, o których mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
2. Arkusz organizacji Zespołu zatwierdza organ prowadzący Zespół.
3. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

§ 27
1. Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
2. Przeciętna liczba uczniów w tworzonym oddziale klasy pierwszej nie powinna być wyższa niż 32.
3. Opiekę nad oddziałem sprawuje nauczyciel wychowawca wyznaczony przez dyrektora Zespołu.

§ 28
1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno–wychowawcze prowadzone w systemie klasowo– lekcyjnym.
2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, a w uzasadnionych przypadkach do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.
3. Przerwy międzylekcyjne mogą trwać od 5 do 30 min. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor szkoły.

§ 29
Dyrektor Zespołu zobowiązany jest do dokonania podziału na grupy w ramach posiadanych środków finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 30
1. Praktykę zawodową uczniowie Technikum odbywają w zakładach pracy w oparciu o odpowiednie umowy zawarte między Zespołem a podmiotem gospodarczym.
2. Praktyczną naukę zawodu uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej odbywają w zakładach pracy na podstawie umowy zawartej między uczniem a pracodawcą.
3. Organizacja praktyk w zakładach pracy dla uczniów Technikum odbywa się w trybie i na zasadach określonych w programach nauczania.
4. Organizacja egzaminów z przygotowania zawodowego dla uczniów Technikum i z nauki zawodu w Zasadniczej Szkole Zawodowej odbywa się w trybie i na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.

§ 31
Zespół może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego między uczelnią a szkołą.

VI VII. ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ I NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
§ 32
1. Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarnym Szkolnym Centrum Biblioteczno–Informacyjnym. Biblioteka szkolna jest pracownią służącą realizacji potrzeb
i zainteresowań uczniów, zadań dydaktycznych i wychowawczych Zespołu, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli i popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.
3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej powinny umożliwiać:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów,
2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę,
3) prowadzenie przysposobienia czytelniczo – informacyjnego uczniów,
4) korzystanie przez młodzież z centrum informacyjnego.
4. Godziny pracy biblioteki powinny umożliwiać dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
5. Godzina pracy nauczyciela bibliotekarza wynosi 60 minut.
6. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:
1) udostępnianie książek i innych źródeł informacji,
2) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji
z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
3) przeprowadzenie dwóch lekcji bibliotecznych w każdym oddziale w każdym roku szkolnym,
4) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie
i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się,
5) gromadzenie i ewidencja oraz konserwacja i selekcja zbiorów,
6) opracowywanie zbiorów bibliotecznych,
7) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną,
8) przedstawienie analiz czytelnictwa na posiedzeniach Rad Pedagogicznych oraz informowanie nauczycieli o poziomie i zakresie czytelnictwa,
9) współpraca z nauczycielami, instruktorami, rodzicami oraz bibliotekami większych ośrodków,
10) popularyzowanie kultury regionu.
7. Biblioteka Zespołu współpracuje ze szkolnymi i lokalnymi bibliotekami, wszystkimi organami Zespołu i rodzicami w zaspokajaniu zgłaszanych przez nich potrzeb czytelniczych i informacyjnych, realizuje zadania dydaktyczno-wychowawcze Zespołu, wspiera doskonalenie nauczycieli poprzez:
1) współpracę z zespołem nauczającym w Zespole w procesie gromadzenia zbiorów,
2) prezentowanie i informowanie o nowych zbiorach poprzez wystawki, wykazy nowości, indywidualne doradztwo czytelnicze,
3) uczestniczenie w spotkaniach szkolnych zespołów przedmiotowych,
4) wspieranie nauczycieli w doskonaleniu umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi i telekomunikacyjnymi (w szczególności Internetem i multimediami) we własnej pracy i w nauczaniu,
5) gromadzenie i udostępnianie rodzicom statutu Zespołu, szkolnego programu wychowawczego, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, regulaminów i literatury z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej.

VIII. ZASADY REKRUTACJI
§ 33
1. W szkole obowiązuje regulamin rekrutacji uczniów do szkoły opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20.02.2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych ( Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zmianami) i zarządzeń Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
2. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się absolwenci gimnazjum, przy czym do Liceum Ogólnokształcącego absolwenci posiadający co najmniej poprawną ocenę zachowania.
3. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej Zespołu Szkół w Pasłęku decydują następujące kryteria:
1) liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu –100 pkt:
a) wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z 5 zakresów (j. polski, historia i WOS, matematyka, przedmioty przyrodnicze, j. obcy nowożytny) przeliczane są na punkty,
b) z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 pkt, czyli 1 % odpowiada 0,2 punktu,
2) oceny uzyskane na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów w zależności od typu szkół i kierunku kształcenia, co roku ustala Rada Pedagogiczna w regulaminie rekrutacyjnym, które przelicza się według schematu:
a) celujący - 18 pkt.
b) bardzo dobry - 15 pkt.
c) dobry - 12 pkt.
d) dostateczny - 9 pkt.
e) dopuszczający - 6 pkt.
3) inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 28 pkt., tzn.:
- ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 8 pkt.,
- szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym wolontariat – do 8 pkt., a w szczególności:
1) uczestnicy etapu centralnego i laureaci etapu wojewódzkiego - 8 pkt.,
1) laureaci szczebla rejonowego - 5 pkt.,
2) laureaci szczebla powiatowego - 3 pkt.,
3) uczestnicy szczebla powiatowego - 1 pkt.
4. Punktacja całkowita (rekrutacja + egzamin gimnazjalny) może wynieść maksymalnie 200 pkt.
5. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do Zespołu Szkół w Pasłęku niezależnie od powyższych kryteriów.
6. Przyjęcie do klas pierwszych poszczególnych typów szkół następuje od największej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów do wykorzystania liczby miejsc.
7. Uczeń gimnazjum, który ubiega się o przyjęcie do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej powinien złożyć zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na naukę zawodu.
8. Dokumenty, które powinien złożyć kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej, to:
1) podanie,
2) dwa zdjęcia,
3) świadectwo ukończenia gimnazjum lub kopia tego świadectwa, poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
4) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego lub kopia tego zaświadczenia, poświadczona przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
5) kandydaci – laureaci lub finaliści konkursów przedmiotowych dołączają zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe,
6) zaświadczenie potwierdzające przyjęcie na naukę zawodu – przedkłada je uczeń gimnazjum, który ubiega się o przyjęcie do klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej.
9. Kryteria decydujące o zasadach przyjęcia do Zespołu podaje do wiadomości kandydatom dyrektor Zespołu nie później niż na 3 miesiące przed terminem rekrutacji.
10. Rekrutacja do szkół wchodzących do Zespołu odbywa się w terminie określonym przez organ nadzorujący.

§ 34
1. Rekrutacja do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych odbywa się zgodnie z planem rekrutacji i limitami miejsc ustalonymi przez organ prowadzący szkołę.
2. Do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych przyjmowani są absolwenci gimnazjum – do klasy pierwszej, zaś absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej – do klasy drugiej.

§ 35
1. Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjno–kwalifikacyjną spośród nauczycieli zatrudnionych, wyznacza jej przewodniczącego oraz terminy posiedzeń.
2. Szkolna komisja rekrutacyjno–kwalifikacyjna:
1) przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne,
2) ustala kryteria przyjęcia kandydatów na semestr pierwszy lub trzeci,
3) sporządza protokoły przyjęcia kandydatów.
3. Terminy składania podań przez kandydatów ubiegających się o przyjęcie na semestr pierwszy i trzeci określa zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie.
4. Dyrektor szkoły:
1) może przyjąć, w uzasadnionych przypadkach, kandydatów po rozpoczęciu zajęć w danym semestrze,
2) określa termin przyjmowania kandydatów na semestry wyższe niż pierwszy i trzeci,
3) wyznacza i organizuje egzaminy klasyfikacyjne.
5. Dyrektor szkoły może odstąpić od powołania komisji rekrutacyjno–kwalifikacyjnej, jeżeli liczba kandydatów jest mniejsza od liczby miejsc.
6. Dyrektor szkoły określa warunki i decyduje o przyjęciu kandydatów na semestr pierwszy i trzeci w przypadku, gdy odstąpiono od powołania szkolnej komisji rekrutacyjno–kwalifikacyjnej.


X. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
§ 36
1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów oraz zachowanie.
2. Ocenianie wewnątrzszkolne uczniów polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu
i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
3. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz
o postępach w tym zakresie,
2) oparcie pracy edukacyjnej na podstawie programowej,
3) udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
4) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
5) wdrażanie uczniów do systematycznej i efektywnej pracy,
6) rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy w dziedzinie edukacji szkolnej,
7) pobudzenie rozwoju umysłowego ucznia,
8) dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
9) umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

§ 37
1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1) bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według przejrzystej skali,
2) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych,
3) ustalanie ocen zachowania.
2. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlega zakres wiadomości i umiejętności ucznia wynikający z podstawy programowej, programów nauczania i ścieżek edukacyjnych
3. Każdy nauczyciel w rozkładach materiału zobowiązany jest uwzględnić zagadnienia ujęte w podstawie programowej.

§ 38
1. Ustala się następującą skalę ocen:
1) celujący (6) i używany skrót – cel;
2) bardzo dobry (5) i używany skrót – bdb;
3) dobry (4) i używany skrót – db;
4) dostateczny (3) i używany skrót – dst;
5) dopuszczający (2) i używany skrót – dop;
6) niedostateczny (1) używany skrót – ndst.
2. Oceny cząstkowe określają poziom wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej w części określonej w programie nauczania, natomiast oceny semestralne i roczne określają ogólny poziom wiedzy i umiejętności zawartych w podstawie programowej i przewidzianych w programach nauczania na dany semestr lub rok szkolny.
3. Oceny wystawia nauczyciel przedmiotu.
4. Dla większego zobiektyzowania oceny dopuszcza się stosowanie (+) i (-) w ocenach cząstkowych. Oceny klasyfikacyjne za I półrocze mogą być wyrażone pełną oceną i zapisane z przyjętym skrótem literowym, natomiast roczne - w pełnym brzmieniu.
5. Ustala się następujące ogólne kryteria stopni:
1) stopień celujący – otrzymuje uczeń, który:
a) posiada wiedzę i umiejętności określone programie nauczania z danego przedmiotu w danej klasie,
b) samodzielnie rozwija własne uzdolnienia,
c) biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy,
d) uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych,
e) został laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej.

2) stopień bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który:
a) opanował zakres wiedzy i umiejętności określony w podstawie programowej z danego przedmiotu w danej klasie,
b) sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów,
c) jest aktywny na zajęciach lekcyjnych,
d) wykazuje zainteresowanie przedmiotem.

3) stopień dobry - otrzymuje uczeń, który:
a) nie w pełni opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej danego przedmiotu, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia,
b) wypowiedzi ucznia są poprawne merytorycznie,
c) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

4) stopień dostateczny - otrzymuje uczeń, który:
a) opanował jedynie w podstawowym zakresie wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie programowej, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danego przedmiotu,
b) przy przekazywaniu wiadomości potrzebuje niewielkiej pomocy nauczyciela,
c) rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

5) stopień dopuszczający - otrzymuje uczeń, który:
a) opanował niewielki zakres wiedzy i umiejętności z danego przedmiotu, które wynikają z podstawy programowej, co stawia pod znakiem zapytania możliwość dalszego kształcenia w danym przedmiocie i utrudnia kształcenie w innych przedmiotach,
b) nie potrafi samodzielnie przekazać wiadomości – wymaga zadania pytań dodatkowych, naprowadzających,
c) z pomocą nauczyciela wykonuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne
o niewielkim stopniu trudności,
d) dysponuje podstawowymi umiejętnościami umożliwiającymi uzupełnienie braków w czasie dalszego kształcenia.

6) stopień niedostateczny – otrzymuje uczeń, który:
a) nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu,
b) nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
6. Kontrola postępów edukacyjnych uczniów obejmuje różne jej formy przy respektowaniu zasad zawartych w rozdziale XI statutu (Prawa i obowiązki ucznia i słuchacza).
7. Przy ustalaniu stopnia z wychowania fizycznego w szczególności bierze się pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tego przedmiotu.
8. Szczegółowe kryteria ustalania stopni określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania, uwzględniając warunki realizacji programów nauczania.
9. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
10. Nauczyciel na podstawie pisemnej opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosowuje wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
11. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie nauczania indywidualnego nauczyciel dostosowuje wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia.
12. Nauczyciele przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych wprowadzonych przez szkołę do planu nauczania, a na prośbę ucznia także z przedmiotów nadobowiązkowych, w końcu każdego semestru w terminie określonym przez dyrektora szkoły, jednak co najmniej na 3 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, ustalają stopnie semestralne lub roczne.
13. W Zasadniczej Szkole Zawodowej, w której organizuje się praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy między młodocianym pracownikiem a rzemieślnikiem, ocenę z praktyki zawodowej ustala pracodawca, lub a w uzasadnionych przypadkach wicedyrektor do spraw dydaktycznych.
14. W Technikum, w którym organizuje się praktyczną naukę zawodu na podstawie umowy między szkołą a pracodawcą lub inną szkołą, ocenę klasyfikacyjną z praktyk zawodowych ustala:
1) w przypadku organizowania praktycznej nauki zawodu u pracodawcy - opiekun (kierownik) praktyk, w porozumieniu z osobami prowadzącymi te zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe,
2) w pozostałych przypadkach – nauczyciel lub instruktor prowadzący praktyki zawodowe, albo osoba wskazana przez dyrektora szkoły w porozumieniu z osobami prowadzącymi praktyki zawodowe.

§ 39
1. Przedmiotowe systemy oceniania zawierają następujące elementy:
1) wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie nauczania,
2) informacje nauczycieli o formach i sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów, w tym zasady przeprowadzania sprawdzianów i formy zapisu osiągnięć w dzienniku lekcyjnym,
3) system wystawiania oceny klasyfikacyjnej z ocen cząstkowych,
4) informacje nauczycieli o sposobach powiadamiania rodziców o postępach ich dzieci,
5) określenie warunków poprawiania wyników nauczania,
6) określenie wymagań zobowiązujących ucznia do udziału w sprawdzaniu osiągnięć metodami wynikającymi z programu nauczania.
2. Pisemną formą sprawdzania wiedzy i umiejętności mogą być:
a) prace klasowe (sprawdziany),
b) kartkówki.
3. Pracą klasową jest każda praca kontrolna, sprawdzająca zakres treści obejmująca partię materiału większą niż trzy jednostki lekcyjne i przeprowadzona z całą klasą.
4. Kartkówki są pisemną formą odpowiedzi, obejmują materiał ostatnich trzech jednostek lekcyjnych i nie muszą być zapowiadane przez nauczyciela.
5. Ustala się następujące ogólnoszkolne zasady przeprowadzania prac kontrolnych:
1) prace są obowiązkowe dla wszystkich uczniów,
2) nauczyciel zobowiązany jest powiadomić uczniów z wyprzedzeniem 7.dniowym o terminie i zakresie materiału do prac klasowych i wpisać stosowną adnotację ołówkiem do dziennika,
3) w ciągu dnia może się odbyć tylko jedna praca klasowa, a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy,
4) poprawione i ocenione prace nauczyciel zobowiązany jest oddać uczniowi w terminie 14 dni, w uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 21 dni,
5) nie może się odbyć druga praca klasowa, jeżeli pierwsza nie została oceniona i udostępniona uczniom,
6) uczeń, który nie pisał pracy klasowej powinien ją napisać w ciągu dwóch tygodni od pierwszego terminu pisania pracy,
7) jeżeli uczeń nie pisał pracy klasowej w pierwszym terminie z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, to drugi termin jest ostatecznym terminem zaliczenia pracy klasowej i uczeń nie ma możliwości poprawy oceny,
8) uczeń ma prawo poprawić niedostateczną lub niekorzystną ocenę z pracy klasowej
w ciągu dwóch tygodni od daty oddania i omówienia pracy przez nauczyciela,
9) jeśli uczeń nie pisał pracy klasowej w wyznaczonym terminie i nie zgłosił się do jej napisania w ciągu dwóch tygodni, nauczyciel ma prawo sprawdzić jego wiedzę
i umiejętności z danego zakresu materiału na najbliższych zajęciach,
10) oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów),
11) sprawdzone i omówione prace klasowe uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji, a rodzice (prawni opiekunowie) na wywiadówkach,
12) jeśli uczeń obecny podczas pracy klasowej nie podejmuje próby rozwiązania problemów i oddaje czystą kartkę otrzymuje ocenę niedostateczną,
13) uczeń zobowiązany jest zwrócić nauczycielowi pracę, która stanowi dokument szkoły,
14) uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą dokonywać żadnych poprawek
w otrzymanych pracach kontrolnych,
15) na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić.
16) nauczyciel przechowuje pisemne prace klasowe do końca roku szkolnego.
6. Ocenę semestralną/roczną nauczyciel wystawia na podstawie co najmniej trzech ocen cząstkowych.
7. Uczeń zmieniający profil kształcenia jest zobowiązany do uzupełnienia różnic programowych w terminie ustalonym przez nauczyciela.

§ 40
1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej oraz nauki drugiego języka obcego.
2. Decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki i technologii informacyjnej podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza lub poradnię specjalistyczną.
3. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub poradni specjalistycznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego.
4. Decyzja o zwolnieniu nie jest jednoznaczna z samowolnym opuszczaniem przez ucznia lekcji wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej i języka obcego.
5. Uczeń zwolniony z w/w zajęć wymienionych w § 40, ust. 1 przebywa pod opieką nauczyciela w miejscu przez niego wyznaczonym.
6. Na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) dyrektor Zespołu może zwolnić ucznia z obecności na tych zajęciach, jeśli lekcja ta jest lekcją pierwszą lub ostatnią
w danym dniu.
7. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej i języka obcego w 

Opublikowane przez: Grażyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2009-01-29 19:42:14 | Data modyfikacji: 2013-02-26 20:07:13.
Data wprowadzenia: 2009-01-29 19:42:14
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Grażyna Sadowska
  Biuletyn Informacji Publicznej - zspaslek.bip.gmina.pl