Strona Zespołu Szkół w Pasłęku: www.zspaslek.edu.pl
 Regulamin rekrutacji SG
Regulamin rekrutacji SG
 

Regulamin rekrutacji absolwentów szkół gimnazjalnych
w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół w Pasłęku


Na podstawie:
- ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) –
w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017r.;
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata
szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego
technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami
dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586);
- zarządzenia nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego
i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny
2018/2019 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum do klas pierwszych publicznych
szkół ponadgimnazjalnych – dotychczasowych trzyletnich liceów ogólnokształcących i
czteroletnich techników, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, -
trzyletnich branżowych szkół I stopnia (…);

ustala się regulamin rekrutacji absolwentów szkół gimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

§1
Ustalenie zadań rekrutacyjnych na kolejny rok szkolny wynika z analizy:
a. potrzeb środowiska;
b. wniosków Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
c. kontaktów z Biurem Pracy;
d. decyzji organu prowadzącego.

§2
1. Rekrutację do szkoły przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna
powoływana przez Dyrektora Szkoły.
2

2. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do
dyrektora szkoły.
3. W postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym obowiązuje przestrzeganie zasady
poufności (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i
służbowej z późniejszymi zmianami oraz ustawą z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy
o systemie oświaty oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych Dz.
U. z 2018 r poz.1000).

§3
1. Do liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia przyjmowani są
absolwenci szkół gimnazjalnych.
2. Zespół Szkół w Pasłęku prowadzi nabór do szkół dla młodzieży w systemie rekrutacji
papierowej.

§4
W roku szkolnym 2019/20 Zespół Szkół w Pasłęk dla absolwentów szkół gimnazjalnych
prowadzi nabór do:
1. I Liceum Ogólnokształcącego im. Bohaterów Grunwaldu:
a) klasa politechniczna z innowacją (matematyka, fizyka, programowanie) - przedmioty
kształcone na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, geografia,
b) klasa przyrodniczo-medyczna z innowacją (chemia i biologia w kosmetologii) - przedmioty
kształcone na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia,
c) klasa lingwistyczno-dziennikarska z innowacją (edukacja medialna) - przedmioty
kształcone na poziomie rozszerzonym: j. polski, historia, WOS,
d) klasa mundurowo-sportowa z innowacją (bezpieczeństwo publiczne) - przedmioty
kształcone na poziomie rozszerzonym: WOS, geografia.

2.Technikum Nr 1:
a/ technik logistyk
przedmiot kształcony na poziomie rozszerzonym: j. angielski,
b/ technik hotelarstwa
przedmiot kształcony na poziomie rozszerzonym: j. angielski,
3

c/ technik reklamy
przedmiot kształcony na poziomie rozszerzonym: j. angielski.

3.Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1:
a/ oddział wielozawodowy.

§5
1. Do szkół ponadgimnazjalnych przyjmowani są uczniowie kolejno z największą ilością
punktów.
2. Liczbę miejsc w oddziale ustala się na 30 uczniów.

§6
Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum,
2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają
zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do
podjęcia praktycznej nauki zawodu.

§7
W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym
etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte
w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu,
2) oceny z języka polskiego i matematyki oraz dwóch wybranych obowiązkowych zajęć
edukacyjnych w zależności od wybranej klasy,
3) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
4) szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem
w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty
albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające
na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady
4

przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w
szczególności w formie wolontariatu.

§8
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów
z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze
względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno
pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

§9
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła nadal dysponuje wolnymi
miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie
kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§10
Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w
pierwszej kolejności, jeżeli spełniają warunki określone w pkt. 1.5

§11
Liczba punktów możliwych do uzyskania za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa liczbie
punktów możliwych do uzyskania za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch
wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz za inne osiągnięcia.
§12
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania:
1) za wyniki egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum – max 100 pkt,
(uzyskane wyniki procentowe z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie,
matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języka obcego nowożytnego na poziomie
podstawowym mnożone są przez przelicznik 0,2),
2) za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych – max
72 pkt, (ocena celująca – 18 pkt, ocena bardzo dobra – 17 pkt, ocena dobra 14 pkt, ocena
dostateczna – 8 pkt i ocena dopuszczająca - 2 pkt),
3) ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 pkt,
4) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego,
w szczególności w formie wolontariatu – 3 pkt,
5) szczególne osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia gimnazjum – max 18 pkt,
a) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
b)uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym
lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 4 pkt,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania szkoły artystycznej – 3 pkt,
c) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim
organizowanym przez kuratora oświaty:
6

- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego
– 7 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5
pkt,
- tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt,
- tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 pkt,
d) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem lub turniejem o zasięgu
ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
- dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 10 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 7 pkt,
- dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych
nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – 5 pkt,
- tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym
planem nauczania – 7 pkt,
- tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych
ramowym planem nauczania – 3 pkt,
- tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym
planem nauczania – 2 pkt,
e) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione powyżej,
artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty
działające na terenie szkoły, na szczeblu:
- międzynarodowym – 4 pkt,
- krajowym – 3 pkt,
- wojewódzkim – 2 pkt,
- powiatowym – 1 pkt.7

§13
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do
komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od daty wystąpienia przez rodzica kandydata
lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy
przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę
punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie
7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do
sądu administracyjnego właściwego dla siedziby szkoły.

 

Opublikowane przez: Grażyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2019-11-24 15:05:41.
Data wprowadzenia: 2019-11-24 15:05:41
Opublikowane przez: Grażyna Sadowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 55) 248-10-61
Fax: (+48 55) 248-10-61
e-mail: zspaslek@tlen.pl