Strona Zespołu Szkół w Pasłęku: www.zspaslek.edu.pl
 Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Doręczanie dokumentów elektronicznych za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej


Informacje ogólne
Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 180 ze zm.), w Zespole Szkół w Pasłęku funkcjonuje Elektroniczna Skrzynka Podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Zespół Szkół w Pasłęku znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Za pośrednictwem ESP można kierować skargi, wnioski, zapytania do urzędu. Przekierowanie na stronę karty usługi na ePUAP nastąpi po kliknięciu na link:

Pismo ogólne do podmiotu publicznego.

 

Informacje dodatkowe

 

   - W celu skorzystania z Portalu ePUAP należy posiadać w nim konto użytkownika. Rejestracja w Portalu jest darmowa.
   - Dostarczane dokumenty powinny być podpisane profilem zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (wydanego przez jeden z podmiotów kwalifikowanych świadczących usługi certyfikacyjne) oraz opatrzone zgodnymi z prawdą danymi osobowymi osoby składającej dokument.
   - Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami wynosi 5 megabajtów (5MB), w tym załącznik maksymalnie 3,5 megabajtów (3,5MB).
   - Załączniki dodawane do pism zapisuje się w formatach danych i w sposób uwzględniający przepisy wydane na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).


W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających łącznie wszystkich wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z wszczęciem postępowania rozpatrywania sprawy.

 

Zespołu Szkół w Pasłęku - umożliwiająca złożenie wniosku, stosownie do art. 63 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (Dz. U. z dnia 17 listopada 2000 r. Nr 98, poz. 1071) zspaslek@poczta.org.pl Na mocy 78 . 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. Nr 16, poz. 93) oraz art. 58 ust. 2 Ustawy o podpisie elektronicznym z dnia 18 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 130), , na podany adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej można wysyłać pliki sygnowane bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez ustanowione - de lege lata - Centra Certyfikacyjnyjne. W związku z tym - in officio - dekretowane będą i wprowadzane na dziennik podawczy tylko dokumenty opatrzone stosownym certyfikatem. Pozostałe dokumenty pozostaną a limine.

 

Opublikowane przez: Grażyna Sadowska | Data wprowadzenia: 2010-02-09 11:28:11 | Data modyfikacji: 2021-03-25 13:29:45.
Data wprowadzenia: 2010-02-09 11:28:11
Data modyfikacji:
Opublikowane przez: Grażyna Sadowska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Zespół Szkół w Pasłęku
ul. Zwycięstwa 28
14-400 Pasłęk
Kierownik Jednostki
Kontakt:
Tel: (+48 55) 248-10-61
Fax: (+48 55) 248-10-61
e-mail: zspaslek@tlen.pl